Phần mềm chấm công TAS-ERP (Enterprise)

Liên hệ

– Cho phép quản lý nhân viên KHÔNG giới hạn
– Mô hình quản lý Client- Sever tức là cài trên nhiều máy khác nhau nhưng CSDL dùng chung và có sự phân quyền cho người dùng trên từng máy

Chính sách

Gọi ngay