Phần mềm in tem vàng, trang sức

Liên hệ

– Kết nối với cân vàng ( cân Satorius , cân Vibra, c ân AND, cân Shinko ) để lấy trọng lượng từ món hàng trên cân.
– Ghi nhận đầy đủ thông tin món hàng ( tiền công, TLV, TLH, Ni, nhóm hàng, loại vàng…)
– Tự động lưu lại những thông tin món hàng như : Quầy hàng, loại vàng, tên món hàng , tiền công, . cho việc nhập những món hàng tiếp theo.
– Tự động phân tủ , loại vàng, nhóm hàng khi nhập hàng.

Chính sách